Objednávka pobytů

Zveme Vás na pobytové výukové programy pro základní a střední školy v Krkonoších – v Horním Maršově na SEVERu

OBSAH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

Obsah výukových programů vychází ze vzdělávacích oblastí pro 1. stupeň ZŠ Člověk a jeho svět a pro 2. Stupeň a pro střední školy, zejména: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a svět práce. Programy kladou důraz na mezipředmětový přístup k problematice životního prostředí, na interaktivní metody a na začlenění těchto otázek do širokého spektra předmětů. Lze je dobře využít též ve výchově ke zdravému životnímu stylu, při preventivních programech a v mimoškolní výchově.
Výukové programy je možné využít při naplňování školních vzdělávacích programů, zaměřují se především na průřezové téma environmentální výchova, ale je v nich obsažena i osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní a mediální výchova.

PROGRAM POBYTU

Programy probíhají nejen v prostorách střediska SEVER, ale i v terénu v krkonošské přírodě. Program pobytu je možné a vhodné konzultovat předem. Snažíme se respektovat vaše požadavky a výběr témat přizpůsobit věku účastníků. Doporučujeme i vaši konzultační návštěvu ve středisku v Horním Maršově.

PŘÍKLAD POBYTOVÉHO PROGRAMU PRO 1.STUPEŇ ZŠ

„VÍTEJTE V KRAKONOŠOVĚ KRÁLOVSTVÍ“

 • Den lidí-seznamovací a týmové hry na stmelení skupiny
 • Den lesa-les,nemoci stromů
 • Den domácích zvířat – mazlíčci, užitková hospodářská zvířata,welfare zvířat
 • Den starých Krkonoš- výprava do historie krkonošské krajiny
 • Den hor-výlet do zajímavých míst KRNAPu
 • Den Země – naše životní prostředí, aneb jak pomoci přírodě
 • Po domluvě možnost i jiných motivací

 

PŘÍKLAD POBYTOVÉHO PROGRAMU PRO 6. -7. TŘÍDU NEBO PRIMU, SEKUNDU

„SEVERUS“ aneb návštěva z budoucnosti

Týdenní program je koncipovaný jako systematická práce na jednom zadání. Během prvního dne dostanou žáci za splněné týmové úkoly indicie, podle nichž naleznou večer vzkaz od budoucích generací. Celý týden pak pracují na tom, aby zjistili, jaký je stav místního prostředí v současné době, a také jak zabránit tomu, že se kvalita životního prostředí v budoucnosti výrazně zhorší. Hledají řešení jednak v osobní rovině (co mohu dělat pro přírodu já), tak i v rovině celospolečenské (jak by se mělo zachovat lidstvo). Závěrečný večer žáci připravují vzkaz pro budoucí generace, který obsahuje jimi zjištěná fakta, ten následně nahrajeme na video a virtuálně odešleme našim potomkům. Žáci si všechny informace a kroky týdenního programu objevují postupně sami, proto jim prosím výše uvedený program neprozrazujte, děkujeme.

 V týdenním programu je kladen důraz na skupinovou práci žáků, schopnost spolupracovat a řešit problémy v týmu. Součástí je praktické studium místní přírody, simulační hry, expedice do nitra krkonošské přírody i exkurze do historie zdejší krajiny. Hlavním cílem je vzbudit v žácích zájem o problémy životního prostředí a také pocit, že oni sami ho mohou svým chováním a jednáním ovlivnit.

PŘÍKLAD POBYTOVÉHO PROGRAMU PRO 2.STUPEŇ ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY

„TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“ aneb Člověk a prostředí

Pobyt začíná aktivitami zaměřenými na stmelení skupiny, navození důvěry, vytvoření dobré pracovní atmosféry. Přitom se rozvíjí schopnost řešit problémy a spolupracovat ve skupině. Na tento blok navazuje praktické studium místní přírody a ekologických problémů v terénu. Činnosti podporují a doplňují znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů, např. přírodopisu, chemie, zeměpisu, dějepisu, estetické výchovy. Pokračuje rozvíjení takových dovedností, jako je práce s informacemi a řešení ekologických problémů. Od takto získaných konkrétních zkušeností žáků jsou následně odvozena obecnější témata-postavení člověka v přírodě, globální problémy lidstva a princip trvale udržitelného života. Častou výukovou metodou v této části programu jsou řízené diskuse a simulační hry, objeví se i terénní pozorování a dramatická výchova. Závěrečný blok je věnován možnostem řešení ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti. Snažíme se v žácích a studentech probudit zájem o tuto problematiku, o propojení a doplnění potřebných znalostí, dovedností a postojů. Hlavním cílem je představení konkrétních činností jednotlivce ve prospěch životního prostředí.

Po domluvě možnosti dalších tematicky zaměřených týdnů.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Středisko pracuje celoročně. Program zajišťujeme od pondělí do pátku, příjezd je v pondělí mezi 10.00-11.00, odjezd je v pátek do 10:00 hodin. Jiný rozsah pobytu je možný pouze po předchozí domluvě. Vzhledem ke značnému zájmu, zejména o některé termíny, doporučujeme včasnou rezervaci. Výukové programy nabízíme pro skupiny 15-30 osob, nižší či vyšší počty je nutno konzultovat předem. Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagogický dozor! Pobyty budou zajištěny na základě smlouvy, jejíž návrh vám zašleme po obdržení objednávky. Platba je možná v hotovosti nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře.

Podrobnější informace o pobytech a rezervace termínů telefonicky, e-mailem i písemně na adrese: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Horská 175, 54226 Horní Maršov, tel. 499 874 280 (i fax), 739 203 205, email:sever-hm@ekologickavychova.cz, nebo na webu: http://www.sever.ekologickavychova.cz

VYBAVENÍ STŘEDISKA

Ubytovací kapacita střediska SEVER zahrnuje 30 lůžek v 5 pokojích, společenskou a výukovou místnost, sprchy , WC. Obědy a večeře poskytuje jídelna nedaleko (cca 10 minut chůze), snídaně servírujeme přímo ve středisku. Technické vybavení- k dispozici interaktivní tabule, notebook, dataprojektor, diaprojektor , zpětný projektor, videokamera, bohatá videotéka a knihovna. Bufet nabízí drobný prodej občerstvení, pohledů, publikací, upomínkových předmětů a výrobků Fairtrade.

CENY POBYTOVÝCH PROGRAMŮ

Cena za jeden den pobytu zahrnuje celodenní stravování, ubytování a program (počet hodin nerozhoduje) a činí: 470 Kč za osobu = 125 Kč ubytování (cena včetně DPH) + 170 Kč stravování (cena včetně DPH) + 175 Kč program

 • Cena programu je dotovaná, plná cena je 370-560 Kč v závislosti na počtu žáků (15-30) (Např. při počtu 20 žáků je cena za jednoho 440 Kč). V případě, že máte finanční prostředky na uhrazení plné ceny, nebo vyšší než dotované ceny (např. z dotačních programů), velice nám to pomůže pro vývoj a aktualizaci programů a zlepšování fungování střediska. Plná cena zahrnuje nejen přípravu a lektorování v daný den, ale i vývoj programu, pomůcky, režijní náklady apod.
 • Dále účtujeme jednotný příplatek 50 Kč na osobu za použití ložního prádla
 • Pedagogický doprovod neplatí program
 • Akce s počtem účastníků 14 a méně platí za program jako pro 15 osob
 • U skupin nad 15 žáků má učitel ubytování zdarma – platí jen stravu

KONTAKT

Kontakt je zde